Penafian

Token HOMT dan HOMT adalah jenama yang dimiliki oleh HOMT Limited (RUMAH), sebuah syarikat yang diperbadankan dan mengendalikan undang-undang Inggeris.

 

 1. Isi dan materi yang ditawarkan di laman web / laman web dimaksudkan untuk bersifat informatif secara ketat dan disediakan berdasarkan "apa adanya". Penggunaan laman web ini percuma dan dapat diakses melalui penyemak imbas web oleh mana-mana orang dalam talian di Internet. Mungkin ada kos yang berkaitan dengan mengakses laman web. HOMT bukan merupakan benefisiari daripada caj ini dan juga tidak bertanggungjawab kepada orang / pihak terhadap sebarang caj yang dikenakan oleh anda untuk mengakses laman web HOMT dan pautan yang timbul dari akses ke laman web HOMT.
 2. Anda (pengguna) dapat mengakses laman web, tertakluk pada terma dan syarat penggunaan seperti yang dinyatakan di sini. Anda boleh mengesahkan dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat semasa dan walaupun selepas masa anda mengakses laman web ini / laman web ini (kecuali dinyatakan sebaliknya).
 3. Anda tidak dibenarkan memuat turun bahan yang dipaparkan di laman web dengan alasan apa pun termasuk penggunaan peribadi. Anda tidak boleh menyebarkan, mengubah, menghantar, menggunakan semula, melaporkan, atau menggunakan kandungan Laman web untuk tujuan awam atau komersial, termasuk teks, gambar atau dengan alasan apa pun tanpa kebenaran bertulis dari HOMT.
 4. HOMT tidak membuat pernyataan atau jaminan, tersurat atau tersirat, mengenai kebenaran, ketepatan atau kelengkapan maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga.
 5. Sebarang hyperlink dari laman web ini wujud untuk tujuan maklumat dan untuk keselesaan anda sahaja dan tidak menyiratkan sokongan apa-apa sifat, dari bahan di laman web tersebut oleh HOMT
 6. HOMT tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk apa-apa kehilangan kerosakan yang timbul secara langsung atau tidak langsung (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian atau kerosakan khas, sampingan atau akibat) dari penggunaan laman web ini dan / atau pautan hiperpautan yang timbul, termasuk apa-apa kerugian, kerosakan atau perbelanjaan yang timbul daripada tetapi tidak terhad kepada sebarang kecacatan, kesalahan, kesalahan, ketidaksempurnaan, kesalahan atau ketidaktepatan dengan laman web ini, kandungannya atau perkhidmatan / perkhidmatan yang berkaitan atau disebabkan oleh sebarang kekurangan / kecacatan laman web dan / atau pautan hiper atau mana-mana bahagiannya atau kandungan atau perkhidmatan yang berkaitan.
 7. HOMT tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab terhadap iklan atau promosi yang muncul di laman web ini. Pengguna mengakui dan menerima bahawa pengguna laman web dan / atau hyperlink / s melakukannya dengan kehendak anda sendiri dan mengikut terma dan syarat mereka.
 8. Akses dan penggunaan kandungan laman web anda tertakluk pada terma dan syarat yang dinyatakan di sini dan semua undang-undang yang berlaku. Dengan mengakses dan melayari laman web, anda menerima, tanpa batasan dan / atau kelayakan dan / atau demur, Terma dan Syarat dan mengakui bahawa sebarang perjanjian lain antara anda dan HOMT dan / atau anda dan / atau pihak lain yang berkaitan dengan laman web / laman web digantikan oleh 'Terma dan Syarat' dan tidak akan berkuatkuasa dan / atau berkuatkuasa.
 9. Sejauh yang boleh diterima oleh undang-undang, peraturan dan peraturan yang berlaku, HOMT mana-mana entiti HOMT dan pegawai dan kakitangannya tidak akan bertanggungjawab atas kerugian tidak langsung, istimewa, insiden, akibat atau lain-lain dalam bentuk apa pun, dalam bentuk kontrak, kontrak atau sebaliknya (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan pendapatan, pendapatan atau keuntungan, dan kehilangan data), yang timbul dari atau berkaitan dengan penerimaan atau pergantungan pada buku putih ini atau bahagiannya oleh anda. Mana-mana entiti HOMT dan pegawai dan pekerja daripadanya tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan HOMT anda setelah ia dipindahkan kepada anda dengan alasan apa pun termasuk tetapi tidak terhad kepada kegagalan anda untuk mengekalkan atau membuat sandaran rekod tepat kata laluan atau kata laluan anda yang dilanggar oleh seseorang kerana kerana penyelewengan kata laluan anda.
 10. Buku putih dan bahan atau penjelasan lain yang dibuat oleh HOMT dan pegawai dan pegawainya (dan ditawarkan di luar talian dan / atau dalam talian) tidak boleh dan tidak boleh dianggap sebagai jemputan untuk memasuki pelaburan. Mereka tidak merupakan atau berhubungan dengan cara apa pun dan tidak boleh dianggap sebagai penawaran sekuriti dalam bidang kuasa mana pun. Buku putih ini tidak menyertakan atau memuat informasi atau petunjuk yang mungkin dianggap sebagai saranan atau yang dapat dijadikan dasar untuk keputusan pelaburan. Baik HOMT atau mana-mana pegawai dan pegawainya akan menjadi atau akan dianggap sebagai penasihat dalam sebarang masalah undang-undang, cukai atau kewangan.
 11. HOMT tidak masuk akal atau masuk akal untuk membuat, dan dengan ini menolak, sebarang perwakilan, jaminan atau janji dalam bentuk apa pun kepada entiti atau orang lain, termasuk perwakilan, jaminan atau janji yang berkaitan dengan fakta, kebenaran dan kelengkapan mana-mana maklumat dinyatakan dalam buku putih ini.
 12. Mana-mana orang yang mengambil alih Token HOMT mengakui dan memahami bahawa:
  1. HOMT (termasuk badan dan pekerjanya) tidak menanggung tanggungjawab atau tanggungjawab atas apa-apa kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan ketidakupayaan untuk menggunakan Token HOMT.
  2. Pihak berkuasa kawal selia dengan teliti meneliti perniagaan dan operasi yang berkaitan dengan Crypto Tokens di dunia. Sehubungan itu, tindakan, siasatan atau tindakan pengawalseliaan dapat mempengaruhi perniagaan HOMT LTD dan dapat membatasi atau menghalangnya daripada mengembangkan operasinya di masa depan. Mana-mana orang yang berupaya memperoleh Token HOMT mesti sedar bahawa model perniagaan HOMT LTD atau Token HOMT boleh berubah atau perlu diubah suai kerana peraturan dan kepatuhan baru dari mana-mana undang-undang yang berlaku di mana-mana bidang kuasa. Dalam kes sedemikian, pembeli dan mana-mana orang yang mengakuisisi HOMT mengakui dan memahami bahawa HOMT LTD atau mana-mana gabungannya tidak akan bertanggungjawab atas kerugian atau kerosakan langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh perubahan tersebut.
  3. Anda tidak akan menggunakan penjualan token untuk aktiviti haram, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan
  4. Memperoleh Token HOMT tidak dan tidak memberikan hak atau pengaruh ke atas organisasi HOMT dan / atau pengurusan dan / atau tadbir urus kepada pembeli atau pemegang Token.
  5. Anda sedar dan memahami bahawa sekiranya anda ingin membeli Token HOMT, terdapat risiko yang berkaitan dengan HOMT dan perniagaan serta operasinya.
  6. Dengan menyumbang pada pembelian awal Token HOMT, dari pertukaran cryptocurrency yang ditentukan, pembeli (Anda) mewakili dan menjamin kepada HOMT seperti berikut:
   1. Anda diizinkan dan memiliki kuasa penuh untuk membeli Token HOMT mengikut undang-undang yang berlaku di wilayah tempat tinggal anda.
   2. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada pembelian TOMPOM HOMT sesuai untuk anda.
 • Anda tidak berprestasi sebagai orang tengah bagi pihak atau entiti lain yang ingin membeli HOMT atau menyumbang dalam penjualan tokennya.
 1. Anda telah meneliti risiko, kos, dan kekurangan lain dalam mendapatkan Token HOMT dan menyedari risiko, kos, dan kerugian lain yang berkaitan dengan HOMT dan penjualan Token / HOMT.
 2. Anda tidak bertindak untuk tujuan pelaburan spekulatif.
 3. Anda bersetuju dan mengakui bahawa Token HOMT tidak merupakan sekuriti dalam bentuk apa pun dalam bidang kuasa anda.
 • Anda bersetuju dan mengakui bahawa tidak ada pihak berkuasa pengendali yang memeriksa atau menyetujui informasi yang dinyatakan dalam buku putih ini, tidak ada tindakan yang telah atau akan diambil berdasarkan undang-undang, syarat peraturan atau peraturan mana-mana bidang kuasa dan penerbitan, pengedaran atau penyiaran kertas putih ini kepada anda tidak menunjukkan bahawa undang-undang, syarat peraturan atau peraturan yang berlaku telah dipatuhi;
 • Anda bersetuju dan mengakui bahawa buku putih ini, janji dan / atau penyelesaian penjualan Token HOMT, atau perdagangan HOMT di masa depan di mana-mana pertukaran cryptocurrency, tidak akan ditafsirkan atau dianggap oleh anda sebagai petunjuk mengenai kebaikan Token HOMT atau HOMT.
 1. Pengedaran atau penyebaran kertas putih ini, mana-mana bahagiannya atau salinannya, atau penerimaan yang sama oleh anda, tidak dilarang atau dibatasi oleh undang-undang, peraturan atau peraturan yang berlaku di bidang kuasa anda, dan jika ada batasan berkaitan dengan pemilikan berkenaan, anda telah mematuhi dan mematuhi semua sekatan tersebut dengan perbelanjaan anda sendiri dan tanpa tanggungjawab kepada HOMT.
 2. Anda bersetuju dan mengakui bahawa sekiranya anda ingin membeli Token HOMT, ia tidak boleh ditafsirkan, ditafsirkan, diklasifikasikan atau diperlakukan sebagai:
  1. apa-apa jenis mata wang selain mata wang kripto.
  2. debentur, saham atau saham yang dikeluarkan oleh HOMT LTD.
  3. hak, opsyen atau derivatif berkenaan dengan debentur, saham atau saham tersebut.
  4. hak di bawah kontrak untuk perbezaan atau di bawah kontrak lain yang tujuan atau kepura-puraannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau mengelakkan kerugian.
  5. unit dalam skim pelaburan kolektif.
  6. unit dalam amanah perniagaan.
  7. derivatif unit dalam amanah perniagaan; atau
  8. sebarang sekuriti atau sekuriti lain.

 

 1. Anda mempunyai pemahaman yang baik mengenai operasi, fungsi, penggunaan, penyimpanan, mekanisme penghantaran dan ciri material lain dari mata wang kripto, sistem perisian berasaskan rantaian blok, dompet mata wang kripto atau mekanisme penyimpanan token lain yang berkaitan, teknologi rantaian blok dan teknologi kontrak pintar.
 2. Anda bersetuju dan mengakui bahawa HOMT tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian tidak langsung, istimewa, sampingan, akibat atau lain-lain dalam bentuk apa-apa, dalam kontrak, atau sebagainya (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan hasil, pendapatan atau keuntungan, dan kehilangan penggunaan atau data), timbul dari atau berkaitan dengan sebarang penerimaan atau pergantungan pada kertas putih ini atau bahagiannya oleh anda.
 3. Semua pernyataan dan jaminan di atas adalah benar, lengkap, tepat, dan tidak mengelirukan dari saat akses anda ke dan / atau penerimaan pemilikan kertas putih ini atau bahagiannya (mengikut mana-mana yang berkenaan) telah dibuat oleh anda.

 

Laman web ini menggunakan kuki dan meminta data peribadi anda untuk meningkatkan pengalaman penyemakan imbas anda.