Terma & Syarat

Terma dan Syarat / Syarat Penggunaan

Ini adalah perjanjian yang sah dan mengikat antara Anda, pengguna ("Pengguna" atau "Anda") Perkhidmatan, seperti yang ditentukan di bawah ini, dan HOMT Limited (HOMT) yang menyatakan syarat-syarat yang mengatur penggunaan Laman oleh Anda, seperti yang ditentukan di bawah.

 

Dengan menerima Syarat penggunaan ini dengan cara apa pun atau mengakses laman web ini, anda secara tidak boleh menyetujui, menyetujui dan berjanji untuk mematuhi dan mematuhi terma dan syarat penggunaan secara tidak boleh dibatalkan. Sekiranya anda tidak menyetujui Syarat penggunaan ini, anda tidak berhak memanfaatkan / menggunakan perkhidmatan dan penggunaan selepas itu akan dianggap sebagai penggunaan yang tidak sah oleh anda.

 

 1. Semua yang anda lihat dan / atau baca di Laman ini dilindungi hak cipta / dilindungi oleh undang-undang harta intelek melainkan dinyatakan sebaliknya dan tidak akan digunakan kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini dan / atau dalam teks di laman web tanpa kebenaran bertulis yang jelas dari syarikat HOMT. HOMT tidak bertanggung jawab atau tidak bertanggungjawab terhadap sebarang implikasi undang-undang yang mungkin berlaku kepada anda sekiranya anda telah menyalin apa-apa bahan dari laman web dan menggunakannya sama untuk tujuan komersial dan / atau keuntungan kewangan, yang penggunaannya sendiri tidak dibenarkan oleh laman web dan / atau oleh HOMT.
 2. Usaha yang wajar dilakukan untuk mengembangkan kandungan di laman web, terutama berkaitan dengan ketepatan dan termasuk mengemas kini maklumat agar tetap diperbaharui. Walau bagaimanapun, HOMT tidak bertanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap sebarang kesalahan atau peninggalan dalam kandungan di laman web yang mungkin terlepas atau disiarkan secara tidak sengaja atau kesalahan / pengawasan. Menggunakan dan / atau bergantung pada bahan apa pun di laman web adalah atas risiko, tanggungjawab, tanggungjawab anda sendiri dan Anda akan bertanggungjawab dan bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat atau kerosakan jika ada. HOMT tidak akan bertanggungjawab dan / atau bertanggungjawab dengan cara apa pun.
 3. Berpikir HOMT akan memastikan laman web sentiasa selamat, selamat, terus berjalan, HOMT juga tidak bertanggungjawab, dan tidak akan bertanggung jawab, atas kerosakan yang disebabkan oleh laman web di luar talian, kegagalan perkakasan atau perisian, kelewatan operasi atau penghantaran atau oleh virus yang mungkin menjangkiti, peralatan komputer anda atau harta benda lain kerana akses anda, penggunaan, atau melayari laman web atau memuat turun bahan, data, teks, gambar, video, atau audio dari laman web anda. Anda lebih memahami bahawa mungkin ada pautan tertentu di laman web yang membolehkan anda mengakses kandungan tertentu. Telah difahami dengan jelas bahawa HOMT tidak bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab terhadap kandungan di laman web tersebut dan perkhidmatan tersebut diberikan berdasarkan usaha terbaik.
 4. Segala komunikasi atau bahan yang anda hantarkan ke laman web melalui input, surat elektronik atau sebaliknya, termasuk data, pertanyaan, komen, cadangan, atau sejenisnya, dan akan dianggap sebagai, tidak rahsia dan bukan hak milik. Apa sahaja yang anda hantar atau hantar di laman web boleh digunakan oleh HOMT atau sekutunya untuk tujuan apa pun termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pengeluaran semula, pendedahan, penghantaran, penerbitan, penyiaran dan pengeposan. Selain itu, HOMT bebas menggunakan idea, konsep, pengetahuan, atau teknik yang terdapat dalam komunikasi yang anda kongsi di laman web untuk tujuan apa pun termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mengembangkan, membuat dan memasarkan produk menggunakan maklumat tersebut.
 5. Gambar orang dan nama atau tempat yang dipaparkan di laman web adalah hak milik pihak ketiga atau dalam domain awam atau digunakan oleh HOMT untuk tujuan bukan komersial. Penggunaan gambar-gambar ini oleh anda, atau orang lain yang dibenarkan oleh anda, dilarang melainkan dibenarkan secara khusus oleh Terma dan Syarat ini atau kebenaran khusus yang disediakan di tempat lain di laman web. Sebarang penggunaan gambar yang tidak dibenarkan dapat melanggar undang-undang hak cipta, undang-undang merek dagang, undang-undang privasi dan publisitas, dan komunikasi, peraturan dan undang-undang pemegang hak.
 6. Tanda dagang, logo, dan tanda perkhidmatan (secara bersama-sama 'Tanda Dagangan) yang dipaparkan di laman web, adalah Tanda Dagangan HOMT yang berdaftar dan tidak berdaftar. Penyalahgunaan anda terhadap Tanda Dagangan yang dipaparkan di Laman, atau kandungan lain di laman web, kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini, dilarang sama sekali. Anda juga dimaklumkan bahawa HOMT secara agresif akan menegakkan / melindungi hak kekayaan intelektualnya sejauh yang diperuntukkan oleh undang-undang, termasuk permulaan pendakwaan jenayah.
 7. HOMT tidak menyokong dengan cara apa pun pengiklan menuntut di laman web dan / atau kandungan iklan tersebut. Sila sahkan kebenaran semua maklumat yang terdapat dalam iklan anda sendiri sebelum melakukan pergantungan atau penggunaan produk atau perkhidmatan yang diiklankan.
 8. HOMT boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan pada bila-bila masa, mengubah kandungan laman web atau Terma dan Syarat ini, atau mengubah laman web ini atau menghentikan bahagian tertentu daripadanya, tanpa notis.
 9. HOMT melarang pautan hiperteks yang tidak dibenarkan ke laman web atau menghantar spam ke laman web. HOMT berhak untuk melakukan tindakan undang-undang atau sebaliknya untuk memastikan bahawa laman web bebas spam untuk faedah keseluruhan pengguna.
 10. Sebahagian dari Laman / Perkhidmatan ini mengandungi iklan dan bahan lain yang dikirimkan kepada kami oleh pihak ketiga dan / atau pautan ke laman web pihak ketiga dan kandungan pihak ketiga. Walaupun paparan iklan di Laman atas permintaan tertakluk pada terma dan syarat kami, HOMT secara terang-terangan menolak sebarang liabiliti yang timbul daripada penggunaan atau tontonan produk atau perkhidmatan ini yang diiklankan di Laman kami atau kandungan (pihak ketiga) yang disediakan / dihoskan di laman web pihak ketiga. Anda bersetuju dan mengakui bahawa HOMT tidak menyokong atau menaja laman web pihak ketiga, kandungan, iklan atau bahan lain. Laman web ini mungkin mengandungi artikel yang disumbangkan oleh beberapa individu. Pandangan adalah milik mereka sendiri dan tidak mewakili pandangan HOMT, sekutu dan / atau pengurusannya. Semua tanggungjawab berkenaan dengan perkara di atas dikecualikan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang termasuk mana-mana syarat tersirat. Semasa menggunakan Laman web ini untuk tujuan maklumat atau sebaliknya, pengguna mengakui dan menerima penafian di atas.
 11. HOMT tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau amalan mana-mana laman web atau destinasi selain daripada Laman web, walaupun ia menghubungkan ke Laman web dan walaupun laman web atau tujuan tersebut dikendalikan oleh syarikat yang berafiliasi atau berhubung dengan HOMT. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda mengakui dan bersetuju bahawa HOMT tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda atas kandungan atau bahan lain yang dihoskan dan dilayan dari mana-mana laman web atau destinasi selain dari Laman web ini.
 12. HOMT tidak bertanggungjawab terhadap iklan atau bahan pihak ketiga yang disiarkan di Laman web ini dan juga tidak bertanggungjawab terhadap produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh pengiklan. Segala urusan yang anda lakukan dengan pengiklan yang dijumpai semasa menggunakan Perkhidmatan adalah antara Anda dan pengiklan, dan Anda bersetuju bahawa HOMT tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau tuntutan yang mungkin anda miliki terhadap pengiklan.
 13. Sekiranya Anda mempunyai pertanyaan, aduan atau tuntutan berkenaan dengan Laman dan / atau Perkhidmatan, maka surat-menyurat tersebut harus ditujukan kepada [e-mel dilindungi]
 14. Sejauh yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berlaku, Anda bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan dan akses ke Laman web adalah atas risiko Anda sendiri. Perkhidmatan termasuk Laman web, Kandungan, pemain video, Bahan Pengguna dan apa-apa bahan lain yang terdapat di dalam atau disediakan melalui Laman web disediakan "SEBAGAIMANA ADANYA" dan, sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, disediakan tanpa jaminan atau syarat apa pun baik, sama ada yang tersurat, tersirat, timbul dari undang-undang, cara urus niaga, penggunaan perdagangan atau sebaliknya. Tanpa mengehadkan perkara di atas, HOMT tidak memberikan jaminan kesesuaian untuk tujuan, tajuk, kemampuan jual beli, kelengkapan, ketersediaan, keselamatan, keserasian atau bukan pelanggaran; atau bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu, bebas daripada virus dan komponen berbahaya yang lain, tepat, bebas ralat atau boleh dipercayai. Sejauh yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berlaku, semua penafian dalam bentuk apa pun (termasuk di bahagian ini dan di tempat lain dalam perjanjian ini) dibuat untuk kepentingan HOMT dan sekutunya dan pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen masing-masing , perwakilan, pemberi lesen, pembekal dan penyedia perkhidmatan (secara kolektif, "Entiti Bersekutu"), dan pengganti dan penerima tugas masing-masing.

 

 1. Sejauh yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berlaku, HOMT dan / atau entiti gabungannya dan pengganti dan / atau penyerah haknya tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, hukuman, khas, akibat atau sebarang tuntutan lain (dari apa jua sifat) yang timbul dari penggunaan perkhidmatan anda dan / atau apa-apa kandungan atau bahan daripadanya atau untuk tuntutan lain (timbul berdasarkan teori undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada kecuaian) yang berkaitan dengan cara apa pun dengan penggunaan atau akses Anda laman web atau penggunaan perkhidmatan atau apa-apa kandungan atau bahan daripadanya, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kesalahan atau peninggalan dalam kandungan dan / atau bahan daripadanya. Sejauh yang diizinkan di bawah undang-undang yang berlaku, Anda bersetuju untuk mempertahankan, mengganti rugi dan tidak membahayakan Entiti Terafiliasi, dan pengganti dan penyerah hak masing-masing, dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kewajiban, kerugian, liabiliti, kos atau hutang, dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran undang-undang) yang timbul daripada: (i) Penggunaan dan akses anda ke Perkhidmatan; (ii) Pelanggaran anda terhadap sebarang terma Terma dan Syarat ini; (iii) Pelanggaran anda terhadap hak pihak ketiga, termasuk tanpa batasan sebarang publisiti, privasi, atau hak harta intelek; (iv) Anda melanggar undang-undang yang berlaku; dan (v) sebarang penggunaan Akaun Anda yang tidak dibenarkan, tidak wajar, menyalahi undang-undang atau salah oleh mana-mana orang, termasuk pihak ketiga, sama ada dibenarkan atau dibenarkan oleh Anda atau tidak. Kewajipan ganti rugi ini akan bertahan setelah tamat atau berakhirnya Terma dan Syarat ini dan penggunaan Perkhidmatan oleh Anda.
 2. Sekiranya ada ketentuan Terma dan Syarat ini dianggap tidak sah, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, maka peruntukan tersebut akan dianggap terpisah dari ketentuan yang tinggal, dan peruntukan yang selebihnya diberikan kekuatan dan kesan penuh.
 3. Kecuali jika ditentukan secara khusus di bawah Syarat ini dan sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, HOMT berhak, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, tanpa pemberitahuan kepada Anda, untuk mengemas kini, menyemak semula, menambah, dan mengubah Syarat Penggunaan ini dan untuk mengenakan peraturan, dasar, syarat, atau syarat baru atau tambahan pada penggunaan Perkhidmatan oleh Anda. Segala kemas kini, revisi, suplemen, pengubahsuaian, dan peraturan, kebijakan, syarat, dan syarat tambahan (secara kolektif disebut dalam Syarat Penggunaan ini sebagai "Syarat Tambahan") akan diposkan di Laman web dan akan berlaku segera setelah pengeposan tersebut dan selepas itu dimasukkan ke dalam Terma dan Syarat ini. Penggunaan berterusan Perkhidmatan oleh anda akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap mana-mana dan semua Syarat Tambahan tersebut.
 4. Anda mengakui bahawa perwakilan, janji, dan jaminan anda dan klausa yang berkaitan dengan ganti rugi, had tanggungjawab, pemberian lesen, undang-undang yang mengatur, kerahsiaan akan bertahan dari arus waktu dan penamatan Terma dan Syarat ini.
 5. Perjanjian ini tidak, dan tidak akan ditafsirkan, mewujudkan sebarang perkongsian, usaha sama, majikan-pekerja, agensi atau francaisor-francaisi hubungan antara anda dan HOMT. HOMMungkin menyerahkan, memindahkan atau melisensikan apa-apa atau semua hak atau kewajiban kami di bawah perjanjian ini tanpa sekatan. Tidak ada pengabaian oleh salah satu pihak dari sebarang pelanggaran atau keingkaran di bawah perjanjian ini akan dianggap sebagai pengabaian dari pelanggaran sebelumnya atau kegagalan sebelumnya. Tanpa batasan, versi cetak perjanjian ini dan notis apa pun yang diberikan dalam bentuk elektronik boleh diterima dalam proses kehakiman atau pentadbiran berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian ini pada tahap yang sama dan tertakluk kepada syarat yang sama seperti dokumen perniagaan dan rekod lain yang dihasilkan pada asalnya dan dikekalkan dalam bentuk bercetak. HOMT tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan memenuhi sebarang kewajiban disebabkan oleh sebab di luar kawalannya.

 

 1. Hubungan antara Anda dan HOMT akan diatur oleh undang-undang England & Wales dan mahkamah di London mempunyai bidang kuasa tunggal dan eksklusif. Kecuali seperti yang diperuntukkan di sini, Anda bersetuju bahawa, sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, (i) HOMT berhak untuk mengemukakan sebarang prosiding di hadapan mana-mana mahkamah / forum bidang kuasa yang kompeten dan Anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa mahkamah atau forum tersebut dan ii) sebarang prosiding yang dibawa oleh Anda hendaklah secara eksklusif di hadapan mahkamah bidang kuasa yang berkaitan di London, England sahaja.
Laman web ini menggunakan kuki dan meminta data peribadi anda untuk meningkatkan pengalaman penyemakan imbas anda.